Reklamacje

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to przysługują Ci określone prawa w przypadku, gdy sprzedany towar nie jest zgodny z umową.

W przypadku braku zgodności towaru z umową, masz prawo złożyć reklamację – np. na adres e-mail: sklep@topmarket.pl

Co do zasady ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz żądać:

- wymiany towaru,

- naprawy towaru.

 W niektórych przypadkach możesz złożyć oświadczenie o:

- odstąpieniu od umowy,

- obniżeniu ceny.

Adres do zwrotu towaru - Dolmo Sp. z o.o. ul. Pass 20k/bud 9 05-870 Błonie.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w Regulaminie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

Dolmo sp. z o.o.

ul. Graniczna 17b

05-077 Warszawa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ...................., zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru  ……………………………………………

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… na nr rachunku bankowego:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………...............................

podpis konsumenta

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

 

Do

Dolmo sp. z o.o.

ul. Graniczna 17b

05-077 Warszawa

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

 

•        żądam nieodpłatnej naprawy towaru

•        żądam wymiany towaru na nowy

 

W przypadkach określonych w przepisach:

 

•        składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,

•        składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………

 

/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………....

 

 

 

…………………...............................

podpis konsumenta

 

 

 

Produkt dodany do Ulubionych