Regulamin promocji

Olej gratis – przy zakupie dowolnej kosiarki spalinowej na topmarket.pl

§ 1

Definicje

1.     Nagroda – towar przyznawany przez Organizatora zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu, którego postać jest uzależniona od produktu, jaki Uczestnik dodał w Zamówieniu

2.     Organizator - Dolmo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), przy ul. Granicznej 17b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875392, posiadająca NIP: 9522212042, o kapitale zakładowym 35 000,00 zł , adres e-mail: sklep@topmarket.pl, nr tel. +48 22 602 25 69, zwana dalej również „Dolmo”. 

3.     Promocja – promocja prowadzona pod nazwą „Olej gratis – przy zakupie dowolnej kosiarki spalinowej na topmarket.pl”. 

4.     Regulamin – niniejszy regulamin promocji.

5.     Sklep – sklep internetowy działający w domenie  topmarket.pl prowadzony przez Organizatora.

6.     Strona internetowa Sklepu  - strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep, działające w domenie  topmarket.pl.

7.     Towar promocyjny – produkt objęty Promocją.

8.     Uczestnik – podmiot, który nabywa towar od Organizatora, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. 

9.     Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, między Uczestnikiem a Organizatorem.

10.  Załącznik – dokument zawierający listę produktów wyłączonych z Promocji. 

11.  Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu topmarket.pl, określające rodzaj i/lub liczbę towaru oraz inne treści przewidziane Regulaminem Sklepu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „Olej gratis – przy zakupie dowolnej kosiarki spalinowej na topmarket.pl”.

2.     Organizatorem jest Dolmo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), przy ul. Granicznej 17b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875392, posiadająca NIP: 9522212042, o kapitale zakładowym 35 000,00 zł.

3.     Celem Promocji jest przyznanie:

1)    nagradzanie Uczestników za zakupy dokonane w Sklepie

4.     Promocja w zakresie dotyczącym nagradzania, opisana szczegółowo w § 4 ust. 2, trwa od 28.04.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. lub wyczerpania zapasów.

§ 3

Uczestnicy

1.     Uczestnikiem Promocji, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. 

2.     Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

3.     Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od dokonania zakupu na zasadach opisanych w § 4. 

 

§ 4

Warunki uczestnictwa i przebieg promocji

1.    Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Uczestników, którzy w okresie promocyjnym dokonali zakupu Towarów promocyjnych, oferowanych przez Organizatora i niewykluczonych z Promocji. 

2.    Uczestnicy spełniający warunki opisane w ust. 1, którzy dokonają zakupów 
u Organizatora w terminie od dnia 28.04.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. , otrzymują:

1)    następujące Nagrody: 

a)    OLEJ SILNIKOWY NAC DO KOSIAREK SPALINOWYCH SAE 30 0,6 L NAC, przy zamówieniu dowolnej kosiarki spalinowej za pośrednictwem Sklepu.

3.     Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 

4.     Po spełnieniu warunków opisanych powyżej, Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania Nagrody wraz z zakupionym Towarem promocyjnym. 

5.     W czasie trwania niniejszej Promocji, Uczestnik może otrzymać Nagrodę jednokrotnie po spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

6.     Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

7.     Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to 
w Regulaminie sposobu wydania nagród.

8.     Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres sklep@topmarket.pl

9.     Organizator poinformuje Uczestników o wyczerpaniu się puli Nagród drogą elektroniczną na adres e-mail, który Klient podał w procesie rejestracji. 

 

§ 5

Dostarczenie Nagród

1.     Nagroda przesyłana jest na koszt Organizatora, wraz z zamówieniem obejmującym zakup towaru promocyjnego.

2.     Termin dostarczenia Nagród jest uzależniony od dostawcy Nagród. W związku z tym, w przypadku opóźnienia wysyłki Nagrody, Uczestnicy zostaną o tym poinformowani.

3.     Nieodpłatne przekazanie Nagród podlega opodatkowaniu VAT. Do opłacenia podatku zobowiązany jest Klient odbierający nagrodę i będący przedsiębiorcą. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku oszacowanie osiągniętego w wyniku promocji przychodu (wartość nagrody).

 

§ 6

Zwrot Towaru promocyjnego

1.     W przypadku zwrotu Towaru promocyjnego, Uczestnik jest zobowiązany do odesłania Nagrody w nierozpakowanym opakowaniu na adres: Dolmo Sp. z o.o., Pass 20k/bud 9, 05-870 Błonie.

2.     Jeżeli Uczestnik dokona zwrotu Towaru promocyjnego i nie odeśle razem z nim Nagrody zgodnie z ust. 1, Organizator może zwrócić Uczestnikowi cenę Towaru pomniejszoną o wartość Nagrody.

 

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Udział w Promocji, uzależniony jest od podania przez Uczestnika Promocji danych osobowych niezbędnych do złożenia Zamówienia. 

2.     Szczegółowe informacje zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

§ 8

Reklamacje

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy powinni zgłaszać w szczególności za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej. 

2.     Reklamacje należy wysyłać na adres:

1)    Dolmo sp. z o.o., ul. Graniczna 17b, 05-077 Warszawa ;

2)    sklep@topmarket.pl.

3.     O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację do Organizatora – listownie na adres podany 
w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji e-mailem.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1.     Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Sklepu.  

2.     Przystąpienie do Promocji wymaga uprzedniego zapoznania się przez Uczestnika 
z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 

3.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu oraz przepisy polskiego prawa.

4.     W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Promocji bądź do jej wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator poinformuje zarejestrowanych Klientów drogą elektroniczną na adres e-mail, który Klient podał w procesie rejestracji. 

5.     Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te 
w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji.

6.     W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2024 r.  

 

Produkt dodany do Ulubionych