Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu topmarket.pl. Znajdą Państwo tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, ofercie, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

§1

Definicje 

 

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem topmarket.pl.

Sprzedawca  Dolmo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), przy ul. Granicznej 17b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875392, posiadająca NIP: 9522212042, o kapitale zakładowym 35 000,00 zł , adres e-mail: sklep@topmarket.pl, nr tel. +48 22 26 62 475.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego 

Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych usług i towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Towar – rzecz fizyczna lub usługa, która stanowi przedmiot sprzedaży w Sklepie.

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy: Dolmo sp. z o.o., adres: ul. Graniczna 17b, 05-077 Warszawa, adres e-mail: sklep@topmarket.pl, nr tel. +48 22 26 62 475, adres do zwrotu towaru: Dolmo Sp. z o.o. ul. Pass 20k/bud 9 05-870 Błonie.

Użytkownik – Klient lub odbiorca świadczonych przez Sprzedawcę usług.

 

§2

 Postanowienia wstępne                 

 

1.     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2.     Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3.     Kontakt ze Sprzedającym umożliwiony jest za pośrednictwem:

1)    korespondencyjnie pod adresem określonym w § 1;

2)    e-mail: sklep@topmarket.pl

3)    formularza dostępnego na Stronie internetowej Sklepu.

4.     Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, standardowego systemu operacyjnego, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

5.     Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet może łączyć się z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem wirusów, innego szkodliwego oprogramowania lub błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu internetowego. Sprzedawca zachowuje należytą staranność w zakresie zabezpieczenia Sklepu internetowego przed szkodliwym działaniem wirusów, innego oprogramowania lub innego rodzaju błędami, jednak Sprzedawca zaleca korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego w trakcie korzystania ze Sklepu w celu zapobiegania zagrożeniom. 

6.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet lub serwisu Sklepu (strony Sklepu lub jej funkcjonalności), a także za szkody lub straty powstałe wskutek błędów systemu komputerowego Użytkownika spowodowanych przez działanie wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania, na które Sprzedawca nie ma wpływu. 

7.     Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, a korzystanie z nich wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie tych produktów w Sklepie.

8.     W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

9.     Specyfika każdego Towaru oraz jego cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Sklepie.

10.  Przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych jest zabronione.

 

§3

Oświadczenia Sprzedawcy

 

1.    Towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, a także posiadają wszystkie wymagane atesty.

2.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary zamieszczone przez niego na Stronie internetowej Sklepu, pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi.

3.    Na wypadek niedostępności całości lub części towaru, na które Klient złożył zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie (tj. przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia) poinformuje o tym Klienta. Z kolei w przypadku uiszczenia przez Klienta zapłaty za zamówiony Towar przed poinformowaniem przez Sprzedawcy o braku dostępności zamówionego Towaru – Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta – wartości całego złożonego przez Użytkownika zamówienia lub zaproponuje Użytkownikowi inny Towar.

 

§4

Dokonywanie zakupów w Sklepie

 

 1. Klient może dokonywać zakupów:

1)     w Sklepie po zalogowaniu na konto klienta lub bez rejestracji;

2)    telefonicznie pod numerem +48 698 646 555.

 1. Cena towaru brutto zawierająca podatek VAT podana jest na stronie Sklepu. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia 
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Do składania zamówień w Sklepie Sprzedającego obowiązkowe jest uprzednie zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. W przypadku posiadania kodu rabatowego, klient ma możliwość wpisania go w koszyku lub w trakcie procesu składania zamówienia. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności.
 5. Celem złożenia zamówienia Klient:

1)    wybiera Towar, którym zainteresowany jest Klient, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

2)    loguje się lub korzysta z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,

3)    podaje w formularzach dane oznaczone jako obowiązkowe,

4)    wybiera jeden z dostępnych sposobów dostawy oraz płatności. 

 1. Do momentu kliknięcia przycisku kończącego zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia lub podanych danych. 
 2. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kończącego zamówienie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie towarów do koszyka, uzupełnienie danych i wyrażenie wymaganych zgód, w tym akceptacja regulaminu.
 3. Klient, który chce dokonać zakupu wybranych przez siebie towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (przedsiębiorca), poza danymi określonymi w pkt 3 powyżej, obowiązany jest do zaznaczenia w formularzu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę VAT” – oraz podać nazwę firmy, adres siedziby wraz z numerem NIP. W związku z powyższym, Sprzedający wystawi Użytkownikowi - przedsiębiorcy stosowną fakturę VAT, stanowiącą dokument potwierdzający Sprzedaż zamówionych towarów.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Zależnie od tego, jakie towary zostały zamówione, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa:

a)     w przypadku towarów fizycznych – umowa sprzedaży,

b)     w przypadku usług – umowa o świadczenie usług,

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 

 

§5

Dostawa 

 

1.     Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Klient ma do wyboru formy dostawy wskazane w procesie składania zamówienia, tj.:

1)     przesyłka kurierska,

2)     paczkomat InPost.

3.     Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna w przypadku gdy Towar wymaga fizycznej wysyłki, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W uzasadnionych przypadkach Sklep może wysłać kilka oddzielnych przesyłek w ramach jednego zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta. 

4.     Wraz z przekazaniem przesyłki określonej firmie kurierskiej Klient jest o tym powiadamiany za pomocą wysłania na jego adres mailowy informacji w tym zakresie oraz za pomocą przesłania mu wiadomości SMS. Klient ma możliwość śledzenia przesyłki za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS przesłanej do Klienta.

5.     Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku w którym zamawiane Towary mają różny czas dostawy, zastosowanie znajduje termin podany dla Towaru o najdłuższym czasie dostawy. 

 

§6

Płatności

 

1.     W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania zamówienia, obejmujące w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności elektroniczne.

2.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1)    Płatność kartą kredytową,

2)    Płatność BLIK,

3)    Płatności elektroniczna za pośrednictwem PayU, obsługiwanego przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-307), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000274399, numer NIP 7792308495. Regulamin płatności PayU znajdziecie Państwo pod adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pdf,

4)    Płatność odroczona PayPo obsługiwana przez PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672),  przy ul. Domaniewskiej 39,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575158, numer NIP 5213705997. Regulamin płatności PayPo znajdziecie Państwo pod adresem: https://static.paypo.pl/documents/Regulamin_PayPo_15.12.2022.pdf.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48h od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W razie braku dokonania przez Klienta płatności w powyżej wskazanym terminie 48h, Sprzedawca dodatkowo wezwie Kupującego do zapłaty w terminie 3 dni od dnia wezwania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Odstąpienie od umowy Sprzedawcy nie ogranicza ustawowych uprawnień konsumenta, w tym prawa odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.     W przypadku Towarów, dla których nie jest wymagane potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę (o ile Sprzedawca wprowadzi do oferty takie zamówienia wyraźnie to zaznaczając), płatności należy dokonać wraz z zamówieniem. W razie braku takiej płatności dokonanej wraz z zamówieniem, zamówienie nie jest skutecznie złożone.

5.     Klient wyraża zgodę na wysyłkę faktury w formie elektronicznej.

6.     Sprzedawca informuje, że w Sklepie istnieje możliwość opłacenia zamówienia z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, znajdującej obowiązkowe zastosowanie w przypadku zakupu Towarów, które łącznie spełniają poniższe warunki:

1)    nabywcą towaru jest podatnik VAT,

2)    wartość brutto kwoty należności wskazanej na fakturze przekracza 15 tys. zł lub stanowi równowartość tej kwoty oraz

3)    przynajmniej jednym z nabytych towarów wymienionych na fakturze jest towar wskazany w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm., dalej: „ustawa o VAT”).

7. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1)    zapłata kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT Sprzedawcy, 

2)    zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT Sprzedawcy.

 

8. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stosowana jest przez Kupującego będącego podatnikiem podatku VAT (dalej: „Podatnik”) i dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

1)    kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

2)    kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

3)    numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

4)    numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

9. Płatności za faktury będą dokonywane na rachunek bankowy zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

10. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, polega na oznaczeniu faktur wyrażeniem „mechanizm podzielonej płatności”.

11. Mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się do transakcji zawieranych przez konsumentów.

12. W przypadku gdy Podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wynikającej z faktury za zakup towaru wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – ureguluje kwotę podatku VAT wynikającą z przedmiotowej faktury VAT w inny sposób niż za pomocą mechanizmu podzielonej płatności – podlegać on będzie odpowiedzialności zarówno podatkowej jak i karno-skarbowej.

13. W razie gdyby PayU nie obsługiwał mechanizmu podzielonej płatności, Sprzedający zamieści na stronie formę płatności za pomocą tradycyjnego przelewu

 

 

§7

Gwarancja

 1. Każdy towar sprzedawany w Sklepie jest nowy i objęty gwarancją producenta lub importera (dalej: „Gwarant”).
 2. O czasie gwarancji decyduje rodzaj sprzętu oraz Gwarant. Czas ten widnieje w opisie towaru (ewentualnie w załączniku do towaru) a także na Stronie internetowej Sprzedającego. Wraz ze sprzedanym towarem Kupującemu wydane zostanie oświadczenie gwarancyjne w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku otrzymanym od Gwaranta.
 3. W oświadczeniu gwarancyjnym zawarte są obowiązki Gwaranta i prawa Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości, które zapewnia oświadczenie a także zawiera podstawowe informacje niezbędne do wykonania gwarancji m.in. imię i nazwisko lub nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie RP, czas trwania i terytorialny zasięg gwarancji, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. Oświadczenie zawiera również informację, iż gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z rękojmi.
 4. Autoryzowane punkty serwisowe Gwaranta znajdują się na stronie internetowej Gwaranta lub w wydanym oświadczeniu gwarancyjnym.

 

§8

Niezgodność towaru z umową; reklamacje

 

1.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. 

2.     Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. 

3.     Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Towaru do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny +48 22 26 62 475 lub za pomocą wiadomości elektronicznej  sklep@topmarket.pl l ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.

4.     Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji:  Dolmo sp. z o.o., adres: ul. Graniczna 17b, 05-077 Warszawa.

5.     Dane do przesyłki zwrotnej: Dolmo Sp. z o.o. ul. Pass 20k/bud 9 05-870 Błonie.

6.     Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.

7.     Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.     Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9.     Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

10. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

11. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.

12. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 

13. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

15. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 

16. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

17. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

18. Prawa z tytułu niezgodności towaru z umową przysługują konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

§9

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.     Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu treści cyfrowych, usług lub usług cyfrowych, mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem nr 1 lub pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

3.     Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

5.     Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

6.     Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

7.     Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres:  Dolmo Sp. z o.o. ul. Pass 20k/bud 9 05-870 Błonie.

8.     Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.     Będą Państwo musieli ponieść wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:

1)     o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5)     w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)     w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,

14)  o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. 

 

§10 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.

2.   Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to:

a)     możliwość założenia konta w Sklepie, 

b)     możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, 

c)     możliwość otrzymywania newslettera (w przypadku umożliwienia zapisu na newsletter na stronie Sklepu)

3.   Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub, w przypadku udostępnienia takiej możliwości, poprzez zaznaczenie stosownej zgody w procesie składania zamówienia. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji konta w Sklepie, na czas nieokreślony zostaje zawarta nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.   Klient może w każdym czasie usunąć konto w panelu klienta lub przesłać żądanie usunięcia na adres e-mailowy Sklepu.

5.   Na koncie klienta przechowywane są informacje dotyczące danych klienta i złożonych zamówień. W przypadku usunięcia konta, Sprzedawca będzie przechowywał informacje o złożonych zamówieniach do czasu upływu przedawnienia możliwych roszczeń wynikających z konkretnego stosunku prawnego lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu – chyba, że Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie miał nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu.

6.   Zapis na newsletter może być dokonany poprzez przesłanie wypełnionego formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie zgody w procesie składania zamówienia. W przypadku skutecznego zapisu na newsletter, Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, które zawierają informacje o produktach, promocjach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący rezygnacji zawarty w wiadomości e-mail lub przesyłając rezygnację na adres mailowy Sklepu.

7.   W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

8.   Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 14 dni. Klient jest proszony o przesłanie reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy.

9.   Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest    ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.

10. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14

dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy.

Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o

rezygnacji ze świadczonych usług. 

 

§11
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

1.     Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą klientów będących przedsiębiorcami. 

2.     Strony wyłączają całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

3.     Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w zakresie utrzymania konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu. 

4.     Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu. 

5.     Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki i powinien niezwłocznie dokonać czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie Towaru oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki powstałe od przyjęcia go do przewozu do wydania go przedsiębiorcy.

6.     Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać od przedsiębiorcy dokonania przedpłaty w całości albo części.

7.     Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, ograniczona jest do wysokości zapłaconej za Towar ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy. 

8.     Właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.     Przepisy niniejszego paragrafu nie mają na celu ograniczenia praw przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

 

§12

Opinie

 1. W przypadku prezentowania opinii konsumenckich, Sprzedawca weryfikuje opinie na temat usług i towarów i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Narzędzia do weryfikacji i prezentacji opinii dostarcza TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-062), ul. Bartoszowicka 3, KRS 0000737597, numer NIP: 897185439. Regulamin TrustMate znajdziecie Państwo pod adresem: https://trustmate.io/user-regulations
 2. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem. 
 3. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie Sklepu są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe. 
 4. Opinie na temat Sklepu mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów. W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony Sklep dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne i autentyczne.

 

§13

Treści Użytkownika

 1. Treści Użytkownika to zamieszczane samodzielnie lub za pośrednictwem Sklepu przez każdego Użytkownika:

1)    opinie lub komentarze o sklepie lub produktach,

2)    dodatkowe, niewymagane przy złożeniu zamówienia informacje zawarte na koncie klienta, zamieszczane samodzielnie lub za pośrednictwem Sklepu.

2.    Użytkownik nie może publikować treści, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub są w inny sposób niezgodne z prawem, niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności:

1)    treści służących do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,

2)    treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie,

3)    treści mających charakter spamu,

4)    treści służących prowadzeniu nieuczciwej działalności konkurencyjnej, w tym niedozwolonych działań marketingowych,

5)    treści niezgodnych z tematyką serwisu, którego dotyczą.

3.    Możemy weryfikować, blokować i usuwać treści niezgodne z prawem - z zachowaniem zasad obiektywizmu oraz należytej staranności.  

4.    Zgłoszenie nielegalnych treści powinno zawierać:

1)    wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści,

2)    wskazanie w miarę możliwości elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak adres URL oraz dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści,

3)    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia -  z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

4)    oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

5.    Jeżeli w wyniku weryfikacji podjętej z naszej inicjatywy lub wynikającej ze zgłoszenia ustalimy, że określone treści są nielegalne, możemy zdecydować o ich zablokowaniu lub usunięciu.

6.    Zarówno Użytkownik, który zgłosił treści i nie zgadza się z podjęta przez nas decyzją, jak i Użytkownik, którego treści uznaliśmy za nielegalne, ma prawo odwołać się od decyzji dotyczących treści za pośrednictwem punktu kontaktowego wskazanego w ust. 13 poniżej. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz uzasadnienie żądania zmiany decyzji.

7.    Po złożeniu odwołania, niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie i rozpatrzymy je w ciągu 14 dni. Odwołania nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany. Uzasadnienie naszej decyzji zostanie sporządzone zgodnie ze wszelkimi wymogami wynikającymi z Aktu o usługach cyfrowych.

8.    Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji dotyczących treści za pośrednictwem punktu kontaktowego wskazanego w ust. 13 poniżej. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz uzasadnienie żądania zmiany decyzji.

9.    W przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszego punktu i publikowania nielegalnych treści, możemy zdecydować o czasowym zablokowaniu (zawieszeniu) lub usunięciu konta, a także o ograniczeniu funkcjonalności konta.

10.  Warunkiem podjęcia decyzji dotyczącej konta użytkownika, jest zachowanie zasad obiektywizmu i należytej staranności. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie, które nie będzie rozpatrzone w sposób zautomatyzowany. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w terminie 14 dni, a Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o jego wyniku.

11.  Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika, jeżeli:

1)  nie mamy faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wiemy o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach;

2)  podejmujemy bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyskany taką wiedzę lub wiadomość.

12.  W przypadku gdy poweźmiemy jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast poinformujemy o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekażemy wszystkie dostępne informacje na ten temat.

13.  Ustanowiliśmy punkt kontaktowy, który służy do realizacji naszych obowiązków związanych z Aktem o Usługach Cyfrowych (DSA) i za pośrednictwem którego odpowiednie organy oraz Użytkownicy mogą się z nami komunikować: … . Przy użyciu wskazanego adresu e-mail możliwe jest w szczególności zgłoszenie treści, które Użytkownik uważa za nielegalne.

14.  Żadne z powyższych postanowień nie służy ograniczeniu praw Użytkownika i nie powinno być w ten sposób interpretowane.

 

§14

Ochrona danych osobowych

 

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.    Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności Sklepu.

 

§15

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Zarówno towary jak i ich nazwy zamieszczone na Stronie Internetowej Sprzedającego – stosowane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych oraz mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana oferty, zmiana przepisów prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. O zmianie regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gwarantowanych przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne. 
 8. Integralnym elementem Regulaminu jest Polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sprzedającego. W razie rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy Regulaminem a Polityką prywatności, pierwszeństwo ma Polityka prywatności.
 9. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:

1)    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,

2)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

3)    skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 

 

Wzór oświadczenia dotyczącego reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższych wzorów nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

Dolmo sp. z o.o.

ul. Graniczna 17b

05-077 Warszawa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ...................., zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru  ……………………………………………

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… na nr rachunku bankowego:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………...............................

podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

 

 Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

 

Do

Dolmo sp. z o.o.

ul. Graniczna 17b

05-077 Warszawa

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

 

•        żądam nieodpłatnej naprawy towaru

•        żądam wymiany towaru na nowy

 

W przypadkach określonych w przepisach:

 

•        składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,

•        składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………

 

/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………....

 

 

 

…………………...............................

podpis konsumenta

 

Produkt dodany do Ulubionych